ขอเชิญเจ้าหน้าที่ สวว. ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 8.49 น. ณ.กรมทางหลวงชนบท     ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556     ช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 3 ช่องทาง คือ Web สวว. กล่องแสดงความคิดเห็น และสายตรง ผส.วว.     ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 1.กล่องรับเรื่องร้องเรียน 2 Web Board 3. สายตรง ผส.วว. 4. ศูนย์ระฆัง     ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหน่อยงานได้ จำนวน 3 ช่องทาง คือ กล่องรับฟังความคิดเห็น หน้าWeb Board และแบบสำรวจความคิดเห็น     รับสมัครลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ตำแหน่งวิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง และ นายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม    
Printer-friendly version PDF version

หน้าแรก

หน้าแรก

PA030548_resize.JPG

PA030548_resize.JPG

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

interstate_strategics_tourism: 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

interstate_strategics_tourism: 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

interstate_strategics_tourism: 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

interstate_strategics_tourism: 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

interstate_strategics_tourism: 

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์: 

     

     กรมทางหลวงชนบท มีศักยภาพด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง การออกแบบส่วนผิวทาง รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องมือ ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทัยสมัย โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่ยาวนานผลงานจึงเชื่อถึอได้ ซึ่งนอกจากรองรับงานภายในกรมทางหลวงชนบทเองแล้ว ยังมีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเอกชนที่เข้ามาขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง

 

 

ภารกิจ: 
• กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพงานและการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
• จัดทำ กำหนด รายละเอียดเครื่องมือ คู่มือการทดสอบ และให้บริการด้านการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ คุณสมบัติของวัสดุ และอื่นๆ
• ดำเนินการด้านระบบควบคุมคุณภาพทาง
• จัดทำ และพัฒนามาตรฐาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับงานทางหลวงชนบท
• จัดทำ และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลชั้นดิน แหล่งวัสดุ และวัสดุท้องถิ่น
• สำรวจ ตรวจสอบและประเมินสภาพความมั่นคงแข็งแรง สภาพความเสียหาย หรือสภาพปัญหาของงานทาง กำหนดแนวทางและออกแบบแนะนำเพื่อแก้ไข
• ดำเนินการด้านการวิจัย และพัฒนา รวบรวมผลงานวิจัย เป็นแหล่งสืบค้น อ้างอิงทางวิชาการ

Syndicate content