สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ข้าราชการยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใ่ส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่ส่วนอำนวยการ

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS