วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สวว.จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การเจาะสำรวจดินในสนาม (ภาคปฏิบัติ)

บริเวณสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร ในสายทาง ชพ.3009  กม.ที่ 2+900  อ.เมือง  จ.ชุมพร

โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และ ขทช. ในสังกัดฯ เข้าร่วมการอบรมฯ ประมาณ 20 คน

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS